При извършване на международни осиновявания се прилагат следните нормативни документи:

1. Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на
международното осиновяване/Хагска конвенция/;

2. Кодекс по международно частно право;

3. Семеен кодекс на Р България;

4. Наредба №2/2014г. за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за посредничество при международни осиновявания и за
осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните
организации;

5. Наредба №3/2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при
международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на
правосъдието в Р България;

6. Законодателството уреждащо международните осиновяванията в
приемащата държава.