При извършване на международни осиновявания се прилагат следните нормативни документи:

– Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване/Хагска конвенция/;

– Кодекс по международно частно право;

– Семеен кодекс на Р България;

– Наредба №2/2014г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международни осиновявания и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

– Наредба №3/2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието в Р България;

– Законодателството уреждащо международните осиновяванията в приемащата държава.

   

 

 

   

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

 

АКТУАЛНИ ЛИЦЕНЗИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗДЕЛ