Ηθικές αρχές και κανόνες δεοντολογίας στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες στην «ΈΝΩΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ”

Αυτές οι ηθικοί κανόνες και αρχές είναι δεσμευτικοί για τους επαγγελματίες που εργάζονται στην «Ένωση Βικτώρια» στη διαμεσολάβηση σε διακρατική υιοθεσία. Οι ίδιοι οφείλουν νομιμοφροσύνη και σεβασμό προς τους πελάτες στην πραγματοποίηση του έργου της Ένωσης, όπως:

1.Συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό προς τους υιοθετούντες και συμβάλλουν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αξιοπρέπειας τους κατά τη διαδικασία υιοθεσίας.

2.Προσφέρουν υπηρεσίες και εφαρμόζουν τεχνικές, ανάλογες με την κατάρτισής τους (εκπαίδευση, εξειδικευμένη κατάρτιση και πρακτική εμπειρία). Καταβάλλουν προσπάθειες και διατηρούν υψηλά πρότυπα και ικανότητες. Χρησιμοποιούν μοντέλα και τεχνικές που έμαθαν σχετικά με τα κίνητρα των υιοθετούντων, για να ολοκληρωθεί η υιοθέτηση, με τις αντίστοιχες υποθέσεις, συμπεράσματα και συστάσεις

3. Ενεργούν με την απαραίτητη επαγγελματική ευθύνη που σχετίζεται και με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες και εγγυώνται σε μέγιστο βαθμό ότι οι υπηρεσίες και οι μέθοδοι τους εξασφαλίζουν τη νόμιμη πορεία της διαδικασίας υιοθεσίας.

4. Καταβάλλουν προσπάθειες να διευκρινίζουν με την απαραίτητη εντιμότητα τις δυνατότητες στις υιοθεσίες, με όχι μόνο τις καλές, αλλά και τις αρνητικές εμπειρίες τους και τις επιλογές για την αντιμετώπισή τους.

5. Είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύπτουν τα γεγονότα και τις περιστάσεις που έχουν γίνει γνωστές σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούν ή έχουν πραγματοποιήσει στην ένωση. Τα δεδομένα και τα αρχεία είναι αποθηκευμένα με τον κατάλληλο τρόπο για να διασφαλισθεί το απόρρητο και χρησιμοποιούνταιι μόνο για τους σκοπούς της υιοθέτησης.

6. Δεν επιτρέπεται να ζητούν και να δέχονται αμοιβή δυσανάλογη σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τη συνήθη αμοιβή για τις ίδιες υπηρεσίες. Η διαδικασία υιοθεσίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οποιουδήποτε υλικού οφέλους.

7. Περιοδικά διατηρούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και βελτίωση στις δραστηριότητες διαμεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα σεμινάρια που διοργανώνονται από την Ένωση.

   


   

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ