Κατά τη διεκπεραίωση διακρατικών υιοθεσιών εφαρμόζονται τα εξής
νομοθετήματα:
1. Η Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία
αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία /Σύμβαση της Χάγης/

2. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

3. Ο Οικογενειακός Κώδικας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

4. Ο Κανονισμός №2/2014 για τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης και
αφαίρεσης άδειας μεσολάβησης σε διεθνείς υιοθεσίες και για την
πραγματοποίηση και τη διακοπή της δραστηριότητας των διαπιστευμένων
οργανώσεων.

5. Ο Κανονισμός №3/2014 περί των όρων και της διαδικασίας για την
τήρηση μητρώων διεθνών υιοθεσιών και περί της χορήγησης συναίνεσης υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

6. Η Νομοθεσία η οποία διέπει τις διακρατικές υιοθεσίες στην αποδέκτρια
χώρα.